АКЦИЯДОРЛАР ДИҚҚАТИГА!!!

“Урганч Шароб” акциядорлик жамияти акциядорлари

ДИҚҚАТИГА!

Жамиятнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти бўйича акциядорларнинг Умумий ҳисобот йиғилишини ўтказиш тўғрисида

МАЪЛУМОТ

 

Жамиятнинг номи: “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти

Мажлис ўтказиладиган сана: 2015 йил 17 апрель куни соат 11-00да

Манзили: Хоразм вилояти Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй, жамиятнинг мажлислар зали

Акциядорларнинг реестри ёпилган сана: 2015 йил 13 апрель

Реестрни ёпиш учун қарор қабул қилган орган: жамият Кузатув кенгаши

Реестр ёпиш учун қарор қабул қилинган сана: 2015 йил 6 март

КУН ТАРТИБИ:

 

 1. Жамият бошқаруви раисининг 2014 молиявий хўжалик йили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботни тасдиқлаш.
 2. Жамият бошқаруви ижро органи ҳисоботини тасдиқлаш.
 3. 2014 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш.
 4. Жамият Кузатув кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш.
 5. 2014 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси хисоботини тасдиқлаш.
 6. 2014 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хулосасини тасдиқлаш.
 7. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш.
 8. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг янги таркибини сайлаш.
 9. Жамият ижро органи аъзоларининг янги таркибини сайлаш.
 10. 2014 молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича даромадларни тасдиқлаш ва дивидендлар миқдори ҳамда уни тўлаш тартибини белгилаш.
 11. Жамиятнинг 2015 йил Бизнес режа кўрсаткичларини қабул қилиш ва тасдиқлаш.
 12. Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.
 13. Жамиятнинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда Уставнинг янги таҳририни тасдиқлаш.
 14. Жамият бошкаруви томонидан 2014 йил давомида қабул қилинган 13, 16-а, 21, 23, 31, 33/6, 35, 39, 41-а, 46 – сонли қарорларини тасдиқлаш.
 15. Жамиятга қарашли “Паркент” узум қабул қилиш шахобчасининг фойдаланилмасдан турган бино ва иншоатларини сотиш тўғрисида.

“Урганч Шароб” акциядорлик жамиятининг 2015 йил 1 январь ҳолатига бўлган

БАЛАНСИ

 

              Курсаткичларнинг номи Сатр Коди №стр Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Актив      
 1. Узок  муддатли активлар
     
Асосий  воситалар :
Бошлангич (кайта тиклаш ) киймати (0100, 0300) 010 5 323 362 6 025 602
Эскириш суммаси (0200) 011 1 772 836 2 181 460
Колдик (баланс) киймати (010-011) 012 3 550 526 3 844 142
Номодий активлар :
Бошлангич киймати (0400) 020 192 210
Амортизация суммаси (0500) 021 32 035
Колдик (баланс) киймати ( 020–21) 022 160 175
Узок муддатли инвестициялар, жами (040+050+060+070+080)шу жумладан: 030 1 239 680 1 711 579
Кимматли когозлар  (0610) 040 14 519 14 519
Шуба хужалик жамиятларига инвестициялар  (0620) 050
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар  (0630) 060 1 205 161 1 186 765
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) 080 20 000 510 295
Урнатилган асбоб ускуналар (0700) 090
Капитал куйилмалар (0800) 100 508 795
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910,0920,0930,0940) 110
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 120
1-булим буйича жами: (012+022+030+090+100+110+120) 130 5 299 002 5 715 896
 1. Жорий активлар
Товар – моддий захиралари, жами (150+160+170+180) 140 4 672 614 7 346 567
Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600) 150 4 578 845 7 060 286
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) 160 153 707
Тайёр махсулот (2800) 170 88 633 132 574
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси ) 180 5 136
Келгуси давр харажатлари (3100) 190 10 474
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами  (220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 1 164 575 1 796 376
шундан: муддати утган 211
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи  (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 767 227 1 240 655
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) 230
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) 240
Ходимларга берилган бунаклар (4200) 250
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) 260 318 690 432 546
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) 270 70 840
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари 4500 280 657
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) 290
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) 300
Бошка дебиторлик карзлари (4800) 310 78 001 52 335
Пул маблаглари,  жами (330+340+350+360)   шу жумладан: 320 1 157 626 19 942
Кассадаги пул маблаглари (5000) 330
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) 340 1 000 806 1 556
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) 350 156 820 18 386

 

Курсаткичларнинг номи Сатр Коди №стр Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) 360
Кика муддатли инвестициялар (5800) 370
Бошка жорий активлар (5900) 380
II-БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ: (140+190+200+210+320+370+380) 390 6 994 815 9 173 359
Баланс активи буйича ЖАМИ  (130+390) 400 12 293 816 14 889 255
                                                           Пассив      
 1.   Уз маблаглари манбалари
Устав капитали (8300) 410 1 398 751 1 398 751
Кушилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430 3 231 200 3 521 672
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Таксимланмаган фойда(копланмаган зарар) (8700) 450 1 454 996 1 556 527
Максадли тушумлар  (8800) 460 601 689 752 209
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) 470
1- булим буйича ЖАМИ (410+420+430-440+450+460+470) 480 6 686 636 7 229 159
 1. Мажбуриятлар
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 320 000
Шу жумладан: узок муддатли кредитлик карзлари (500+520+540+560+590) 491
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) 500
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) 510
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) 520
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар  (7120,7220,7230) 530
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар(7240) 540
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) 550
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар  (7300) 560
Узок муддатли банк кредитлари (7810) 570 320 000
Узок муддатли карзлар  (7820,7830,7840) 580
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар  (7900) 590
Жорий мажбуриятлар жами (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 5 287 181 7 660 096
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (610+630+650+670+680+690+700+710++720+760) 601 2 929 059 4 667 274
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) 610 685 753 1 257 163
Ажратилган булинмаларга  карз (6110) 620
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) 630 152 843 219 107
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) 640
Солик ва мажбурий туловлар буйича  кечиктирилган мажбуриятлар(6240) 650
Бошка  кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) 660
Олинган бунаклар  (6300) 670 250 255 828 607
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) 680 1 521 450 1 643 906
Сугурталар буйича карз (6510) 690
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) 700 124 734 180 851
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) 710
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) 720 118 612 188 243
Киска муддатли банк кредитлари (6810) 730 1 033 300 1 668 000
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) 740 1 324 822 1 324 822
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) 750
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) 760 75 412 349 397
II-БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ: (490+600) 770 5 607 181 7 660 096
Баланс пассиви буйича ЖАМИ  (480+770) 780 12 293 817 14 889 255

Жамият баланси “BUXGALTER-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб, тасдиқланган. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 1993 йил 10 августдаги 4-сонли гувоҳномаси ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2008 йил 25 февралдаги 00036-сонли лицензиясига эга. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2012 йил 11 июн куни берилган 04357-сонли аудиторлик малака сертификатига мувофиқ иш юритган аудиторлик фирмасининг юридик манзили: Тошкент шаҳар, Ц-4 кўчаси, 9 уй, 3 хонадон.

 

“Урганч Шароб” акциядорлик жамиятининг 2014 ва 2015 йил 1 январь ҳолатига молиявий натижалар тўғрисида

ҲИСОБОТ

2-шакл

Курсаткичлар Сатр раками Утган йилнинг шу даврида Хисобот даврида
Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар) Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар)
Махсулот (иш,хизмат)  сотишдан соф тушум 010 22184777 х 23580198 х
Сотилган махсулотларнинг таннархи 020 х 17198955 х 19689217
Махсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан тушган ялпи фойда (зарар) (010-020) 030 4985822   3890981  
Давр харажатлари,жами (сатр 050+060+070+080) 040 х 2978780 х 2922233
Сотиш харажатлари 050 х 90587 х 99625
Маъмурий харажатлар 060 х 1266193 х 1228611
Бошка операцион харажатлар 070 х 1622000 х 1593997
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари 080 х   х  
Асосий фаолиятнинг бошка  даромадлари 090 92293 х 156223 х
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)(030-040+090) 100 2099335   1124971  
Молиявий фаолиятнинг  даромадлари,жами (120+130+140+150+160) 110 122901 х 53453 х
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 2566 х 1074 х
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130   х   х
Узок муддатли ижара(молиявий лизинг) дан даромадлар 140   х   х
Валюта курси фаркидан даромадлар 150   х 8443 х
Молиявий фаолиятнинг бошка  даромадлари 160 120335 х 43936 х
Молиявий фаолият буйича харажатлар (180+190+200+210) 170 х 333277 х 330413
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180 х 316360 х 317064
Узок муддатли ижара(молиявий лизинг) буйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 х   х  
Валюта курси фаркидан зарарлар 200 х 16917 х  
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар 210 х   х 13349
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари)(100+110-170) 220 1888957   848011  
Фавкулоддаги фойда ва зарар 230        
Даромад (фойда) солиги тулангунга кадар фойда (Зарар) (220+/-230) 240 1888957   848011  
Даромад (фойда)дан солик 250 х 307440 х 106009
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар 260 х 126526 х 59274
Хисобот давридаги соф фойда (зарар) (240-250-260) 270 1454993   682728  
БЮДЖЕТГА ТУЛАНМАЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
           
Курсаткичнинг номи Сатр коди Хисобланган микдор Хакикатда туланган
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солик 280 106009 294299
Жисмоний шахслардан  олинадиган даромад солик 290 216875 202032
шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварагига ажратмалар 291 18615 17920
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи 300 59274 154928
Кушилган киймат солиги 310 6006564 6051520
Акциз солиги 320 17917708 17514562
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик 330    
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик 340 2116 5353
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик 350 134399 216625
Юридик шахслардан олинадиган ер солики 360 82665 79966
Ягона солик тулови 370    
Ягона ер солиги 380    
Катъий белгиланган солик 390    
Бошка соликлар 400 72485 27394
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар 410 330123 314431
Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий туловлар 420 503370 479264
Мактаб таълим жамгармасига мажбурий туловлар 430 117900 116951
Ягона ижтимоий тулов 440 476912 460785
Импорт буйича божхона божлари 450    
Махаллий бюджетга йигимлар 460    
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар 470    
Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 470 сатр, 291 сатрлардан ташкари ) 480 26026500 25918110

“Урганч Шароб” акциядорлик жамияти Урганч шаҳар ҳокимлигининг Тадбиркорларни рўйхатдан ўтказиш инспекциясининг 2014 йил 20 августдаги 738-сонли қарорига ва 2014 йил 20 августдаги 900-сон реестр тартиб рақами билан қайта рўйхатдан ўтган. “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти 1 398 751 200 сўм устав жамғармасига эга бўлиб, ҳар бир акциянинг қиймати 600 сўм бўлган 2 331 252 дона акциялар чиқарилган. Ушбу чиқарилган акцияларнинг 40 208 донаси имтиёзли, 2 291 044 донаси оддий акциялар тўлиқ жойлаштирилган. Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Хоразм вилояти бошқармаси томонидан 2013 йил 23 ноябрдаги 5-сонли рақам билан рўйхатдан ўтказилиб, тўлиқ жойлаштирилган.

А) “O`zvinosanoat-xolding” холдинг компанияси улуши

51 %

1 188 935 дона

713 363 400 сўмБ) Меҳнат жамоаси улуши27,01 %629 568 дона377 802 600 сўмВ) Эркин савдо ва ташқи инвесторлар улуши21,99 %512 749 дона307585200 сўмЖАМИ:100 %2 331 252 дона1 398 751 200 сўм

Йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ёки уларнинг вакилларини рўйхатдан ўтказиш 2015 йилнинг 17 апрел куни соат 10-00да юқорида қайд этилган манзилда амалга оширилади.

Акциядорлар реестри ёпиладиган санаси: Акциядорларга мажлис ўтказиш тўғрисида ҳабар бериш 2015 йил 17 март, умумий мажлисда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар учун 2015 йил 13 апрел.

Йиғилшда қатнашувчи акциядорлар рўйхатдан ўтишдан олдин шахсини тасдиқловчи хужжат (паспорт ёки хизмат гувоҳномаси) кўрсатиши шарт. Акциядорларнинг вакиллари ишончномаси нотариус томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Умумий йиғилишга тайёрланган материаллар билан танишиш учун 0 (362) 224-51-17 ва 224-51-14 телефонларига қўнғироқ қилиш ёки акциядорлик жамияти бухгалтериясига мурожат этган ҳолда танишишлари мумкин.

 

Кузатув кенгаши.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Сайт ХВКМ томонидан ишлаб чиқилди.