“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти акциядорлари ДИҚҚАТИГА!

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти акциядорлари

ДИҚҚАТИГА!

Жамиятнинг 2018 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти бўйича акциядорларнинг Умумий ҳисобот йиғилишини ўтказиш тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Жамиятнинг номи: “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти

Мажлис ўтказиладиган сана: 2019 йил 28 июнь куни соат 11-00да

Манзили: Хоразм вилояти Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй, жамиятнинг мажлислар зали

Акциядорларнинг реестри ёпилган сана: 2019 йил 24 июнь

Реестрни ёпиш учун қарор қабул қилган орган: жамият Кузатув кенгаши

Реестр ёпиш учун қарор қабул қилинган сана: 2019 йил 04 июнь

КУН ТАРТИБИ:

 1. Жамият акциядорларининг 2018 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
 2. Жамият бошқарув раисининг жамиятда 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;
 3. Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “GLOBAL AUDIT” МЧЖ ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳисоботини эшитиш;
 4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
 5. Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботларини, шу жумладан бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;
 6. 2018 йил якуни бўйича жамиятда олинган соф фойдани тақсимлаш;
 7. Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;
 8. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш;
 9. Жамият фаолиятининг 2019 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш;
 10. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 12. Жамият ижроия органи раҳбарини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш);
 13. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;
 14. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини қайта кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;
 15. Жамиятнинг ички низомларини кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, ички аудит ҳамда жамиятнинг кузатув кенгаши раиси аъзолари ва котибни, тафтиш комиссияси аъзоларини, ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва тасдиқлаш;
 16. Мажбурий ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш;
 17. Жамиятнинг аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш;
 18. Жамият бошқарув органи томонидан 2018 йилнинг 6 январидаги 2-сон, 13 февралдаги 8-сон, 7 мартдаги 12-сон, 17 мартдаги 15-сон, 11 апрелдаги 21-сон, 8 майдаги 27-сон, 18 майдаги 29-сон, 25 сентябрдаги 46-сон, 21 ноябрдаги 50-сон, 4 декабрдаги 52-сон, 15 декабрдаги 54-сон ҳамда 25 декабрдаги 56-сон қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг
2019 йил 1 январь ҳолатига бўлган

БАЛАНСИ

              Курсаткичларнинг номи Сатр Коди №стр Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 10720871 16020328
Эскириш суммаси (0200) 011 5812787 6757224
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) 012 4908084 9263104
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020 192210 192210
Амортизация суммаси (0500) 021 147361 185803
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) 022 44849 6407
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 1103332 354622
Қимматли қоғозлар (0610) 040 37664 37664
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060 415373
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 650295 316958
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090
Капитал қўйилмалар (0800) 100 1669651 5591088
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 7725916 15215221
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 10263489 11171871
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 3448241 6106720
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160 2966697 3985062
Тайёр маҳсулот (2800) 170 3848551 1080089
Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 4880290 8481793
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 3716528 7171692
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240 5883 5636
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 930135 625459
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 34387 282353
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280 16046
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 193357 380607
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 4667032 10684
Кассадаги пул маблағлари (5000) 330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 3842062 4589
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350 815085
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 9885 6095
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 19810811 19664348
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 27536727 34879569
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 1488151 2976302
Қўшилган капитал (8400) 420 2918696 2918696
Резерв капитали (8500) 430 2139369 2137385
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 8148137 5934968
Мақсадли тушумлар (8800) 460 684007 887330
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 15378360 14854681
II. Мажбуриятлар
Жорий мажбуриятлар, жами сатр.610+630+640+650+660+670+ 680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 12158367 20024888
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 9158346 14055130
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 906441 5154000
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 20631 64609
Олинган бўнаклар (6300) 670 837920 222409
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 6371211 5267761
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 462801 1225571
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 70615 348852
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 118973 296580
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730 3000000 2601758
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740 21 3368000
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 369754 1475348
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 12158367 20024888
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 27536727 34879569

 

Жамият баланси “GLOBAL-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб, тасдиқланган. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 2007 йил 06 ноябрдаги 355-сонли гувоҳномаси ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2019 йил 01 апрелдаги 00745-сонли лицензиясига эга. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2012 йил 19 сентябрь куни берилган 04419-сонли аудиторлик малака сертификатига мувофиқ иш юритган аудиторлик фирмасининг юридик манзили: Тошкент шаҳар, Оққўрғон кўчаси 23-Б уй.

 

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг 2019 йил 1 январь ҳолатига молиявий натижалар тўғрисида

ҲИСОБОТ

2-шакл

Курсаткичлар Сатр раками Утган йилнинг шу даврида Хисобот даврида
Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар) Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 36530167 x 44971584 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x 28907362 x 38174412
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 7622805 0 6797172 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 4968958 x 6160297
Сотиш харажатлари 050 x 243955 x 209970
Маъмурий харажатлар 060 x 969393 x 937434
Бошқа операцион харажатлар 070 x 3755610 x 5012893
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 284538 x 259395 x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 2938385 0 896270 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 7329 x 8946 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 978 x x
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130 x 1594 x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 6351 x 6912 x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 x 440 x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 464806 x 639810
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180   464547   639810
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x 259 x
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 2480908 0 265406 0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 2480908 0 265406 0
Фойда солиғи 250 x 270870 x 113443
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x 176803 x
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 2033235 0 151963 0
 

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Урганч шаҳар ҳокимлигининг Тадбиркорларни рўйхатдан ўтказиш инспекциясининг 2017 йил 29 майдаги 574-сонли қарорига ва 2018 йил 13 декабрдаги 900-сон реестр тартиб рақами билан қайта рўйхатдан ўтган. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти 2 976 302 400 сўм устав жамғармасига эга бўлиб, ҳар бир акциянинг қиймати 600 сўм бўлган 4 960 504 дона акциялар чиқарилган. Ушбу чиқарилган акцияларнинг 80 416 донаси имтиёзли, 2 880 088 донаси оддий, акциялар қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Хоразм вилояти бошқармаси томонидан 2018 йил 11 декабрдаги 0007-10-сонли рақам билан рўйхатдан ўтказилиб, тўлиқ жойлаштирилган.

Йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ёки уларнинг вакилларини рўйхатдан ўтказиш 2019 йилнинг 28 июнь куни соат 10-00да юқорида қайд этилган манзилда амалга оширилади.

Акциядорлар реестри ёпиладиган санаси: Акциядорларга мажлис ўтказиш тўғрисида ҳабар бериш 2019 йил 04 июнь, умумий мажлисда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар учун 2019 йил 24 июнь.

Йиғилишда қатнашувчи акциядорлар рўйхатдан ўтишдан олдин шахсини тасдиқловчи хужжат (паспорт ёки хизмат гувоҳномаси) кўрсатиши шарт. Акциядорларнинг вакиллари ишончномаси нотариус томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Умумий йиғилишга тайёрланган материаллар билан танишиш учун 0 (362) 224-51-17 ва 224-51-14 телефонларига қўнғироқ қилиш ёки акциядорлик жамияти бухгалтериясига мурожат этган ҳолда танишишлари мумкин.

Кузатув кенгаши.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Сайт ХВКМ томонидан ишлаб чиқилди.