Акциядорлар диққатига

“URGANCH SHAROB” АЖ акциядорлари

ДИҚҚАТИГА!

Жамиятнинг 2017 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти бўйича акциядорларнинг Умумий ҳисобот йиғилишини ўтказиш тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Жамиятнинг номи: “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти

Мажлис ўтказиладиган сана: 2018 йил 30 май куни соат 11-00да

Манзили: Хоразм вилояти Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй, жамиятнинг мажлислар зали

Акциядорларнинг реестри ёпилган сана: 2018 йил 24 май

Реестрни ёпиш учун қарор қабул қилган орган: жамият Кузатув кенгаши

Реестр ёпиш учун қарор қабул қилинган сана: 2018 йил 15 май

КУН ТАРТИБИ:

 1. Жамият акциядорларининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
 2. Жамият бошқаруви раисининг 2017 молиявий хўжалик йили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботини тасдиқлаш;
 3. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “OSYO-AUDIT” МЧЖ молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хисоботини эшитиш;
 4. 2017 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш;
 5. 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;
 6. 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;
 7. Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;
 8. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;
 9. Жамиятнинг 2018 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш;
 10. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
 13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
 14. Жамият ижроия органи аъзоларининг янги таркибини сайлаш;
 15. Жамият ижроия органи раҳбарини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш);
 16. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш
 17. “Урганч Аудит” МЧЖ томонидан жамиятнинг Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасидаги таклифга асосан жамият Уставига қўшимча ва ўзгартиришларни киритиш;
 18. Жамият бошқарув органи томонидан 2017 йилнинг 6 январидаги 2-сонли, 13 февралдаги 8-сонли, 7 мартдаги 12-сонли, 17 мартдаги 15-сонли, 11 апрелдаги 21-сонли, 8 майдаги 27-сонли, 18 майдаги 29-сонли, 25 сентябрдаги 46-сонли, 21 ноябрдаги 50-сонли, 4 декабрдаги 52-сонли, 15 декабрдаги 54-сонли ҳамда 25 декабрдаги 56-сонли қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.
 19. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни корхона фойдасига олиш масалаларни кўриб чиқиш.

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг
2018 йил 1 январь ҳолатига бўлган

БАЛАНСИ

              Курсаткичларнинг номи Сатр Коди №стр Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 7887977 8321821
Эскириш суммаси (0200) 011 3842410 4254546
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) 012 4045567 4067275
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020 192210 192210
Амортизация суммаси (0500) 021 108919 147361
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) 022 83291 44849
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 1103802 1103332
Қимматли қоғозлар (0610) 040 37664 37664
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060 415843 415373
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 650295 650295
Капитал қўйилмалар (0800) 100 1669651
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 5232660 6885107
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 6643046 10263489
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 3120824 3448241
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160 3217545 2966697
Тайёр маҳсулот (2800) 170 304677 3848551
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 3859886 4880290
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 3372814 3716528
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240 5636 5883
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 251586 930135
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 32166 34387
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 197684 193357
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 3110976 4667032
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 3109074 3842062
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350 815085
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 1902 9885
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 13613908 19810811
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 18846568 26695918
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300) 410 1398751 1488151
Қўшилган капитал (8400) 420 2918696
Резерв капитали (8500) 430 1298692 1298560
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 6629458 8148137
Мақсадли тушумлар (8800) 460 764731 684007
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 10091632 14537551
II. Мажбуриятлар
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 8754936 12158367
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 5354915 9158346
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 523636 906441
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 20631
Олинган бўнаклар (6300) 670 369645 837920
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 4004251 6371211
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 281202 462801
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 78232 70615
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 67029 118973
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730 2300000 3000000
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740 1100021 21
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 30920 369754
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 8754936 12158367
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 18846568 26695918

Жамият баланси “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб, тасдиқланган. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 1998 йил 11 августдаги 517-сонли гувоҳномаси ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2008 йил 29 февралдаги 00124-сонли лицензиясига эга. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2008 йил 8 январь куни берилган 04504-сонли аудиторлик малака сертификатига мувофиқ иш юритган аудиторлик фирмасининг юридик манзили: Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур 1-тор кўчаси 2 уй.

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг 2018 йил 1 январь ҳолатига молиявий натижалар тўғрисида

ҲИСОБОТ

2-шакл

Курсаткичлар Сатр раками Утган йилнинг шу даврида Хисобот даврида
Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар) Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 34 704 684 x 36 530 167 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x 28 454 461 x 28 907 362
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 6 250 223 0 7 622 805 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 3 633 691 x 4 968 958
Сотиш харажатлари 050 x 152 866 x 243 955
Маъмурий харажатлар 060 x 608 123 x 969 393
Бошқа операцион харажатлар 070 x 2 872 702 x 3 755 610
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 212 828 x 284 538 x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 2 829 360 0 2 938 385 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 3 678 x 7 329 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 3 678 x 978 x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 x 6 351 x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 387 483 x 464 806
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180   387 483   464 547
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 x x 259
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 2 445 555 0 2 480 908 0
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 2 445 555 0 2 480 908 0
Фойда солиғи 250 x 207 485 x 270 870
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x 179 846 x 176 803
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 2 058 224 0 2 033 235 0

БЮДЖЕТГА ТУЛАНМАЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

           
Курсаткичнинг номи Сатр коди Хисобланган микдор Хакикатда туланган
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 280 270869 1356050
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи 290 3789530 246846
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар 291 30600 24949
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи 300 176803 174213
Қўшилган қиймат солиғи 310 12872095 11390901
Акциз солиғи 320 28175813 23619903
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 340 3081 3779
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ 350 159872 166800
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи 360 123029 114284
Бошқа солиқлар 400 51975 1130
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар 410 511422 421065
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар 420 584482 460493
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар 430 182651 139545
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига
суғурта бадаллари
440 1174178 974480
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари) 480 48075800 39069489

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Урганч шаҳар ҳокимлигининг Тадбиркорларни рўйхатдан ўтказиш инспекциясининг 2017 йил 29 майдаги 574-сонли қарорига ва 2017 йил 29 майдаги 900-сон реестр тартиб рақами билан қайта рўйхатдан ўтган. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти 1 488 151 200 сўм устав жамғармасига эга бўлиб, ҳар бир акциянинг қиймати 600 сўм бўлган 2 480 252 дона акциялар чиқарилган. Ушбу чиқарилган акцияларнинг 40 208 донаси имтиёзли, 2 440 044 донаси оддий, акциялар тўлиқ жойлаштирилган. Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Хоразм вилояти бошқармаси томонидан 2017 йил 9 мартдаги 0007-9-сонли рақам билан рўйхатдан ўтказилиб, тўлиқ жойлаштирилган.

Йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ёки уларнинг вакилларини рўйхатдан ўтказиш 2018 йилнинг 30 май куни соат 10-00да юқорида қайд этилган манзилда амалга оширилади.

Акциядорлар реестри ёпиладиган санаси: Акциядорларга мажлис ўтказиш тўғрисида ҳабар бериш 2018 йил 15 май, умумий мажлисда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар учун 2018 йил 24 май.

Йиғилишда қатнашувчи акциядорлар рўйхатдан ўтишдан олдин шахсини тасдиқловчи хужжат (паспорт ёки хизмат гувоҳномаси) кўрсатиши шарт. Акциядорларнинг вакиллари ишончномаси нотариус томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Умумий йиғилишга тайёрланган материаллар билан танишиш учун 0 (362) 224-51-17 ва 224-51-14 телефонларига қўнғироқ қилиш ёки акциядорлик жамияти бухгалтериясига мурожат этган ҳолда танишишлари мумкин.

Кузатув кенгаши.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Сайт ХВКМ томонидан ишлаб чиқилди.