Акциядорлар диққатига!!!

“URGANCH SHAROB” АЖ акциядорлари

ДИҚҚАТИГА!

Жамиятнинг 2016 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти бўйича акциядорларнинг Умумий ҳисобот йиғилишини ўтказиш тўғрисида

МАЪЛУМОТ

 

Жамиятнинг номи: “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти

Мажлис ўтказиладиган сана: 2017 йил 18 май куни соат 11-00да

Манзили: Хоразм вилояти Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй, жамиятнинг мажлислар зали

Акциядорларнинг реестри ёпилган сана: 2017 йил 12 май

Реестрни ёпиш учун қарор қабул қилган орган: жамият Кузатув кенгаши

Реестр ёпиш учун қарор қабул қилинган сана: 2017 йил 5 май

КУН ТАРТИБИ:

 1. Жамият акциядорларининг 2016 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
 2. Жамият бошқаруви раисининг 2016 молиявий хўжалик йили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботни тасдиқлаш;
 3. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “OSYO-AUDIT” МЧЖ молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хисоботини эшитиш;
 4. 2016 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш;
 5. 2016 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;
 6. 2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;
 7. Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;
 8. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жамладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгланган талабларга риоя этилиши юзасидан кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;
 9. Жамиятнинг 2017 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш;
 10. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
 13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
 14. Жамият ижроия органи аъзоларининг янги таркибини сайлаш;
 15. Жамият ижроия органи раҳбарини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш);
 16. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг 2016 йил 20 декабрдаги 294-мҳ-сонли буйруғига асосан Жамият Уставининг янги таҳририни тасдиқлаш;
 17. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;
 18. Жамият бошқаруви томонидан 2016 йилнинг 29 январидаги 4-сонли ҳамда 29 августдаги 26 – сонли қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш;
 19. “O`zvinosanoat-xolding” холдинг компаниясининг 2017 йил 10 мартдаги 09/551-сонли хатига асосан Паркент тумани А.Навоий кўчасида жойлашган “Urganch Sharob” АЖга қарашли Паркент узумни қабул қилиш ва бирламчи қайта ишлаш шахобчасини бузиб олиш ва кўчириш ҳамда ер майдонини туман заҳирасига қайтариш масаласини кўриб чиқиш.

 “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг
2017 йил 1 январь ҳолатига бўлган

БАЛАНСИ

              Курсаткичларнинг номи Сатр Коди №стр Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Актив
1.  Узок  муддатли активлар
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 6293130 7406094
Эскириш суммаси (0200) 011 2962359 3563880
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) 012 3330771 3842214
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020 192210 192210
Амортизация суммаси (0500) 021 70477 108919
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) 022 121733 83291
Узоқ муддатли инвестициялар, жами сатр.040+050+060+070+080) 030 1605802 1103802
Қимматли қоғозлар (0610) 040 37664 37664
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060 902843 415843
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 665295 650295
Капитал қўйилмалар (0800) 100 22415
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 5080721 5029307
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 8419260 6611976
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 3148152 3120823
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160 3322064 3186476
Тайёр маҳсулот (2800) 170 1949044 304677
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300 +310) 210 2652491 3855752
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 2508136 3298474
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 49455 325926
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 17354 31601
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 77546 199751
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 34021 3110391
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 32221 3108489
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 1800 1902
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 11105772 13578119
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 16186493 18607426
Пассив
I.  Уз маблаглари манбалари
Устав капитали (8300) 410 1398751 1398751
Резерв капитали (8500) 430 4071255 1162957
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 2163682 6543919
Мақсадли тушумлар (8800) 460 764991 764991
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 8398679 9870618
II. Мажбуриятлар
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+ 680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 7787814 8736808
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 4307649 5336787
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 1851553 690305
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 289997
Олинган бўнаклар (6300) 670 228854 161001
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 1149925 3998791
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 206305 308647
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 43835 78232
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 159735 69013
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730 2155343 2300000
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740 1324822 1100021
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 377445 30798
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 7787814 8736808
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 16186493 18607426

 

Жамият баланси “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб, тасдиқланган. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 1998 йил 11 августдаги 517-сонли гувоҳномаси ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2008 йил 29 февралдаги 00124-сонли лицензиясига эга. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2008 йил 8 январь куни берилган 04504-сонли аудиторлик малака сертификатига мувофиқ иш юритган аудиторлик фирмасининг юридик манзили: Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур 1-тор кўчаси 2 уй.

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг 2017 йил 1 январь ҳолатига молиявий натижалар тўғрисида

ҲИСОБОТ

2-шакл

Курсаткичлар Сатр раками Утган йилнинг шу даврида Хисобот даврида
Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар) Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 25439319 x 34704684 x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 x 21025844 x 28454461
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 4413475 0 6250223 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 3036300 x 3633691
Сотиш харажатлари 050 x 129112 x 152866
Маъмурий харажатлар 060 x 478792 x 608123
Бошқа операцион харажатлар 070 x 2428396 x 2872702
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 558675 x 212828 x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 1935850 0 2829360 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 10284 x 3678 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 4113 x 3678 x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 6171 x x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 375692 x 387483
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180 375692 387483
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 1570442 0 2445555 0
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 1570442 0 2445555 0
Фойда солиғи 250 x 148915 x 207485
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x 113722 x 179846
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 1307805 0 2058224 0

БЮДЖЕТГА ТУЛАНМАЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

           
Курсаткичнинг номи Сатр коди Хисобланган микдор Хакикатда туланган
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 280 204440 101937
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи 290 243310 231976
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар 291 19846 16977
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи 300 177009 112222
Қўшилган қиймат солиғи 310 12277938 10896463
Акциз солиғи 320 26472180 24014128
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 340 2454 1653
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ 350 174620 184225
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи 360 115841 120926
Бошқа солиқлар 400 52850 50021
Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар 410 483209 395275
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар 420 729785 575283
Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий тўловлар 430 172575 135120
Ягона ижтимоий тўлов 440 576477 547719
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари) 480 41682688 37366948

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Урганч шаҳар ҳокимлигининг Тадбиркорларни рўйхатдан ўтказиш инспекциясининг 2017 йил 1 мартдаги 280-сонли қарорига ва 2017 йил 1 мартдаги 900-сон реестр тартиб рақами билан қайта рўйхатдан ўтган. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти 1 398 751 200 сўм устав жамғармасига эга бўлиб, ҳар бир акциянинг қиймати 600 сўм бўлган 2 331 252 дона акциялар чиқарилган. Ушбу чиқарилган акцияларнинг 40 208 донаси имтиёзли, 2 291 044 донаси оддий, акциялар тўлиқ жойлаштирилган. Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Хоразм вилояти бошқармаси томонидан 2013 йил 23 ноябрдаги 5-сонли рақам билан рўйхатдан ўтказилиб, тўлиқ жойлаштирилган.

Йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ёки уларнинг вакилларини рўйхатдан ўтказиш 2017 йилнинг 18 май куни соат 10-00да юқорида қайд этилган манзилда амалга оширилади.

Акциядорлар реестри ёпиладиган санаси: Акциядорларга мажлис ўтказиш тўғрисида ҳабар бериш 2017 йил 6 май, умумий мажлисда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар учун 2017 йил 12 май.

Йиғилишда қатнашувчи акциядорлар рўйхатдан ўтишдан олдин шахсини тасдиқловчи хужжат (паспорт ёки хизмат гувоҳномаси) кўрсатиши шарт. Акциядорларнинг вакиллари ишончномаси нотариус томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Умумий йиғилишга тайёрланган материаллар билан танишиш учун 0 (362) 224-51-17 ва 224-51-14 телефонларига қўнғироқ қилиш ёки акциядорлик жамияти бухгалтериясига мурожат этган ҳолда танишишлари мумкин.

Кузатув кенгаши.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Сайт ХВКМ томонидан ишлаб чиқилди.