АКЦИЯДОРЛАР ДИҚҚАТИГА!!!

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти акциядорлари

ДИҚҚАТИГА!

Жамиятнинг 2015 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти бўйича акциядорларнинг Умумий ҳисобот йиғилишини ўтказиш тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Жамиятнинг номи: “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти

Мажлис ўтказиладиган сана: 2016 йил 20 май куни соат 11-00да

Манзили: Хоразм вилояти Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй, жамиятнинг мажлислар зали

Акциядорларнинг реестри ёпилган сана: 2016 йил 17 май

Реестрни ёпиш учун қарор қабул қилган орган: жамият Кузатув кенгаши

КУН ТАРТИБИ:

 Жамият акциядорларининг 2015 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;

 1. Жамият бошқаруви раисининг 2015 молиявий хўжалик йили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботни тасдиқлаш;
 2. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хисоботини тасдиқлаш;
 3. 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш;
 4. 2015 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;
 5. 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;
 6. Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш тартиби ни белгилаш;
 7. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жамладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгланган талабларга риоя этилиши бўйича ҳисоботини эшитиш;
 8. Жамиятнинг 2016 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш;
 9. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 10. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини ўрнини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
 11. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш;
 12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларининг янги таркибини сайлаш;
 13. Жамият ижроия органи аъзоларининг янги таркибини сайлаш;
 14. Жамият ижроия органини раҳбарини сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш);
 15. Жамиятнинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш ҳамда Уставнинг янги таҳририни тасдиқлаш;
 16. Жамиятнинг ички низомларини умумий йиғилиш, кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, ички аудит низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, корпоратив маслаҳатчи, ахборот сиёсати, ички назорат, дивиденд сиёсати, манфаатлар тўқнашуви вужудга келганда харакатлар тартиби тўғрисидаги Низомларни қабул қилиш;
 17. Жамият бошкаруви томонидан 2015 йил давомида қабул қилинган
  2, 10, 11, 15, 22, 41, 53/4 – сонли қарорларини тасдиқлаш;
 18. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 11 февралдаги 02-02/1-187-сонли йиғилиш баённомасига асосан тасдиқланган Корпоратив бошқарув Кодексини жамиятда жорий этиш.

 “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг
2016 йил 1 январь ҳолатига бўлган

БАЛАНСИ

              Курсаткичларнинг номи Сатр Коди №стр Хисобот даври бошига Хисобот даври охирига
Актив      
 1. Узок  муддатли активлар
     
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 6 155 413 6 086 143
Эскириш суммаси (0200) 011 2 226 094 2 847 436
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) 012 3 929 319 3 238 707
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400) 020 192 210 192 210
Амортизация суммаси (0500) 021 32 035 70 477
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) 022 160 175 121 733
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) 030 1 711 579 1 605 802
Қимматли қоғозлар (0610) 040 14 519 37 664
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060 1 186 765 902 843
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 510 295 665 295
Капитал қўйилмалар (0800) 100 22 415
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 5 801 073 4 988 657
 1. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) 140 7 346 567 8 419 260
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 7 060 286 3 148 152
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160 153 707 3 322 064
Тайёр маҳсулот (2800) 170 132 574 1 949 044
Келгуси давр харажатлари (3100) 190 10 474
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300 +310) 210 1 796 376 2 652 491
шундан: муддати ўтган* 211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 1 240 655 2 508 136
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 432 546 49 455
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270 70 840 17 354
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 52 335 77 546
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 19 942 34 021
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 1 556 32 221
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350 18 386
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 1 800
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 9 173 359 11 105 772
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 14 974 432 16 094 429
                                                           Пассив      
 1.   Уз маблаглари манбалари
Устав капитали (8300) 410 1 398 751 1 398 751
Қўшилган капитал (8400) 420
Резерв капитали (8500) 430 3 606 849 917 736
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 1 556 527 5 225 137
Мақсадли тушумлар (8800) 460 752 209 764 991
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 7 314 336 8 306 615
 1. Мажбуриятлар
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 7 660 096 7 787 814
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 4 667 274 4 307 649
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 1 257 163 1 851 553
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 219 107 289 997
Олинган бўнаклар (6300) 670 828 607 228 854
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 1 643 906 1 149 925
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 180 851 206 305
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 43 835
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 188 243 159 735
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730 1 668 000 2 155 343
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740 1 324 822 1 324 822
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 349 397 377 445
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 7 660 096 7 787 814
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 14 974 432 16 094 429

Жамият баланси “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб, тасдиқланган. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 1998 йил 11 августдаги 517-сонли гувоҳномаси ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2008 йил 29 февралдаги 00124-сонли лицензиясига эга. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2008 йил 8 январь куни берилган 04504-сонли аудиторлик малака сертификатига мувофиқ иш юритган аудиторлик фирмасининг юридик манзили: Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур 1-тор кўчаси 2 уй.

 “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг 2015 ва 2016 йил 1 январь ҳолатига молиявий натижалар тўғрисида

ҲИСОБОТ

2-шакл

Курсаткичлар Сатр раками Утган йилнинг шу даврида Хисобот даврида
Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар) Даромадлар (фойда) Харажатлар (зарар)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум

010

23 580 198 x 25 439 325

x

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи

020

x 19 689 217 x

21 025 850

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 3 890 981 0 4 413 475 0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: 040 x 2 922 233 x 3 036 300
Сотиш харажатлари 050 x 99 625 x 129 112
Маъмурий харажатлар 060 x 1 228 611 x 478 792
Бошқа операцион харажатлар 070 x 1 593 997 x 2 428 396
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 156 223 x 558 675 x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 1 124 971 0 1 935 850 0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 53 453 x 10 284 x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 1 074 x 4 113 x
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 8 443 x 6 171 x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 43 936 x x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: 170 x 330 413 x 375 692
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180   317 064   375 692
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 x 13 349 x
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 848 011 0 1 570 442 0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 848 011 0 1 570 442 0
Фойда солиғи 250 x 106 009 x 148 915
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 260 x 59 274 x 113 722
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 682 728 0 1 307 805 0
БЮДЖЕТГА ТУЛАНМАЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
           
Курсаткичнинг номи Сатр коди Хисобланган микдор Хакикатда туланган
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 280 148 916 85 134
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи 290 216 979 217 769
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар 291 16 210 16 607
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи 300 113 722 56 082
Қўшилган қиймат солиғи 310 9 138 779 9 011 771
Акциз солиғи 320 19 988 070 20 663 686
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 340 1 820 -561
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ 350 139 791 133 593
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи 360 93 214 93 261
Қатъий белгиланган солиқ 390 34 137 41 866
Бошқа солиқлар 400 13 322
Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар 410 356 151 353 046
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар 420 407 029 403 788
Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий тўловлар 430 127 196 117 436
Ягона ижтимоий тўлов 440 524 636 516 690
Импорт бўйича божхона божи 450 147 379 145 978
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари) 480 31 437 819 31 852 861

“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Урганч шаҳар ҳокимлигининг Тадбиркорларни рўйхатдан ўтказиш инспекциясининг 2015 йил 29 июндаги 574-сонли қарорига ва 2015 йил 29 июндаги 900-сон реестр тартиб рақами билан қайта рўйхатдан ўтган. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти 1 398 751 200 сўм устав жамғармасига эга бўлиб, ҳар бир акциянинг қиймати 600 сўм бўлган 2 331 252 дона акциялар чиқарилган. Ушбу чиқарилган акцияларнинг 40 208 донаси имтиёзли, 2 291 044 донаси оддий, акциялар тўлиқ жойлаштирилган. Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Хоразм вилояти бошқармаси томонидан 2013 йил 23 ноябрдаги 5-сонли рақам билан рўйхатдан ўтказилиб, тўлиқ жойлаштирилган.

Йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ёки уларнинг вакилларини рўйхатдан ўтказиш 2016 йилнинг 20 май куни соат 10-00да юқорида қайд этилган манзилда амалга оширилади.

Акциядорлар реестри ёпиладиган санаси: Акциядорларга мажлис ўтказиш тўғрисида ҳабар бериш 2016 йил 6 май, умумий мажлисда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар учун 2016 йил 17 май.

Йиғилшда қатнашувчи акциядорлар рўйхатдан ўтишдан олдин шахсини тасдиқловчи хужжат (паспорт ёки хизмат гувоҳномаси) кўрсатиши шарт. Акциядорларнинг вакиллари ишончномаси нотариус томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Умумий йиғилишга тайёрланган материаллар билан танишиш учун 0 (362) 224-51-17 ва 224-51-14 телефонларига қўнғироқ қилиш ёки акциядорлик жамияти бухгалтериясига мурожат этган ҳолда танишишлари мумкин.

Кузатув кенгаши.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Сайт ХВКМ томонидан ишлаб чиқилди.